Máte dotaz? Kontaktuje nás na +420 773 999 912

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb ANGER ROOM®

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřených prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webovém rozhraní www.angerroom.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi provozovatelem antistresového zábavního centra ANGER ROOM® jako poskytovatelem služeb a Vámi jako odběratelem služeb a upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

1.2 Provozovatelem antistresového zábavního centra ANGER ROOM® je:

ANGER ROOM s.r.o., IČ: 058 37 863 se sídlem Na Vrcholu 2479/18, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Adresa pro doručování: ANGER ROOM s.r.o., Na Vrcholu 2479/18, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Telefonní číslo: +420 773 999 912
Kontaktní e-mail: info@angerroom.cz

1.3 Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se poskytovatel služeb zavazuje poskytnout Vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní, a odběratel služeb se zavazujete uhradit poskytovateli za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní nebo cenu, která mu bude sdělena v průběhu objednávky. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím.

1.4 Službami se rozumí poskytovatelem nabízené služby ANGER ROOM®, při kterých odběratel využívá zábavní místnost ANGER ROOM® na předem určený čas, kdy tato místnost obsahuje smluvený počet předmětů, které je odběratel oprávněn rozbít či jinak poškodit (dále jen „služby“). Různé varianty vybavení zábavní místnosti a doba jejího užívání včetně cen jsou uvedeny na webovém rozhraní.

1.5 Potvrzením ve webovém rozhraní při vyplnění webového formuláře odběratel stvrzujete, že se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasí s nimi. Znění obchodních podmínek může být měněno či doplňováno, přičemž práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.6 V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě lze poskytovatele kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu a tento poskytne veškeré potřebné informace.

2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1 Na webovém rozhraní jsou uvedeny varianty služeb včetně jejich popisu. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Prezentace služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru, a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby zájemce o služby odeslal objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky ze strany poskytovatele.

2.3 Služby lze objednat vždy prostřednictvím webového rozhraní. Odběratel zvolí jednu ze základních variant nabízených služeb, kterou může dále libovolně doplňovat o množství předmětů, které budou v zábavní místnosti umístěny, přičemž v návaznosti na zvolený počet předmětů se mění také výsledná cena služby. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ přejde odběratel k dalšímu kroku, ve kterém mu bude sdělena rekapitulace objednávky a odběratel vyplní požadované údaje v objednávkovém formuláři (tj. jméno a příjmení, telefon, e-mail a návrh termínu využití služby), následně odběratel zvolí způsob platby. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři. Závaznou objednávku podá odběratel dalším stisknutím tlačítka „Koupit“. Obdobným způsobem lze objednat také dárkový poukaz.

2.4 Před odesláním závazné objednávky může odběratel opravit zadaná data jejich přepsáním či zrušením objednávky. Údaje uvedené v závazné objednávce se považují za správné a úplné. O jejich změně je odběratel povinen poskytovatele bezodkladně informovat telefonicky či e-mailem.

2.5 O přijetí objednávky poskytovatel informuje odběratele prostřednictvím e-mailu. Přijetím objednávky ze strany poskytovatele je mezi stranami uzavřena smlouva. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy odběratel uhradí celou cenu za služby nebo dojde k poskytnutí služby (podle toho, co nastane dříve). Po obdržení objednávky poskytovatel telefonicky kontaktuje odběratele za účelem dohodnutí termínu poskytování služby. Pro uplatnění dárkového poukazu je na odběrateli, aby tento kontaktoval poskytovatele za účelem smluvení rozsahu a termínu služby.

2.6 Pokud bude mít poskytovatel pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může odběratele kontaktovat za účelem ověření objednávky. Neověřenou objednávku je poskytovatel oprávněn odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.7 Cena za služby zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní. V případě, že na straně poskytovatele došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny za služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není povinen odběrateli poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že odběrateli bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si poskytovatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

2.8 Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, nabídka služeb na webovém rozhraní a odběratelem vyplněný webový formulář.

2.9 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.10 Smlouva je platná po dobu 3 měsíců ode dne jejího uzavření. O době platnosti smlouvy je odběratel vyrozuměn v rámci potvrzení o přijetí objednávky, které je mu zasláno prostřednictvím e-mailu. Tato doba se vztahuje i pro uplatnění dárkového poukazu u poskytovatele. Ustanovení tohoto odstavce však nebrání poskytovateli uzavřít smlouvu s odlišnou dobou platnosti.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ SLUŽBY

3.1 Cenu služeb lze uhradit v hotovosti v místě poskytování služby či bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay. Platba služeb je možná v českých korunách.

3.2 V případě platby v hotovosti je cena splatná bezprostředně před zahájením poskytování služeb. V případě bezhotovostní platby je cena splatná ihned po potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.3 Poskytovatel nepožaduje od odběratele zálohu či jinou obdobnou platbu. Poskytovatel je oprávněn požádat odběratele o uhrazení celé ceny služby před jejím poskytnutím (ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

3.4 Do 14 dnů od uzavření smlouvy má odběratel právo od smlouvy odstoupit (viz článek 4 těchto obchodních podmínek). Během této doby služba poskytnuta nebude, ledaže o to odběratel výslovně zažádá a objedná si termín služeb před uplynutím této lhůty. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, odběratel požádá a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, odběratel ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 4 těchto obchodních podmínek.

3.5 Poskytovatel poskytuje služby dle objednávky odběratele v místě a rozsahu uvedeném na webovém rozhraní a v termínu, na kterém se vzájemně dohodne s odběratelem.

3.6 Při poskytování služby je odběratel povinen dbát pokynů poskytovatele, a to zejména pravidel bezpečnosti a používání ochranných pomůcek, které mu budou za tímto účelem poskytovatelem zapůjčeny. Odběratel vstupuje do zábavní místnosti ANGER ROOM na vlastní nebezpečí.

3.7 Osobě mladší 15-ti let je umožněno využívat služby pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy odběratel zašle na doručovací adresu poskytovatele nebo na kontaktní e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář umístěný na webovém rozhraní. Přijetí oznámení poskytovatel bez zbytečného odkladu odběrateli potvrdí. Odstoupení od smlouvy odběratel nemusí nijak zdůvodňovat.

4.2 Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

4.3 V případě odstoupení od smlouvy je poskytovatel povinen vrátit odběrateli peněžní prostředky, které od odběratele na základě smlouvy přijal. Peníze poskytovatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky od odběratele přijal.

4.4 V souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s výslovným souhlasem odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy mu bylo sděleno, že v takovém případě nemá právo od smlouvy odstoupit.

4.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  • službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
  • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
  • v případech podstatného porušení těchto obchodních podmínek odběratelem.

4.6 V případě, že nastala některá ze skutečností uvedených v odst. 4.5, poskytovatel neprodleně informuje odběratele o odstoupení od smlouvy. Odstoupení je vůči odběrateli účinné okamžikem, kdy je mu doručeno. Pokud odběratel již zcela nebo zčásti uhradil cenu za službu, poskytovatel mu vrátí přijatou částku v hotovosti nebo bezhotovostně na účet, ze kterého byla provedena úhrada, a to do 5 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

5. REKLAMACE

5.1 Poskytovatel služeb odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

  • služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v komunikaci mezi stranami vztahující se ke smlouvě;
  • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.

5.2 Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich odběratel dozví. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

5.3 V případě, že byla vadně poskytnuta služba, má odběratel právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, má odběratel právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

5.4 Práva z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud:

  • odběratel o vadě před poskytnutím služby věděl;
  • odběratel vadu sám způsobil, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb a právních předpisů.

5.5 Odběratel je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit nejlépe ústně v průběhu poskytování služby a to tak, že odběratel vadu oznámí obsluze zábavní místnosti. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl poskytovateli oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

5.6 Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytovatel vystaví písemné potvrzení. V případě sporné reklamace rozhodne poskytovatel o jejím přijetí do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy.

6.3 Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

6.4 Zpracováním osobních údajů odběratele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu odběratele předávány třetím osobám.

6.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.6 Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.7 V případě, že by se odběratel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 6.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;
  • požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.8 Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) si hradí odběratel sám.

7.2 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi stranami probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailu, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Ze strany poskytovatele bude odběrateli doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávkovém formuláři.

7.3 Poskytovatel je k poskytování služeb oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.4 Případné stížnosti poskytovatel vyřizuje prostřednictvím kontaktního e-mailu. Odběratel se může dále obrátit na subjekty uvedené v článku 7.3.

7.5 Poskytovatel není ve vztahu k odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.7 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.8 V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Formulář pro odstoupení od smlouvy:
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát:

ANGER ROOM®
Na Vrcholu 2479/18
130 00 Praha 3 - Žižkov

info@angerroom.cz

- Oznamuji že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování těchto služeb:


- Datum objednání:


- Jméno a příjmení spotřebitele:


- Kód objednávky:


- Číslo účtu pro eventuální vrácení peněz:


- Datum:


- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)